XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
94
951
9361
7690
0853
9880
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
27543
10117
37184
78455
254083
Quảng Bình
XSQB
64
887
7974
1565
0655
8337
70280
34653
82437
60735
99126
21253
38641
46170
56033
06485
13787
723837
Quảng Trị
XSQT
06
425
9097
9490
1931
8256
87683
75804
83889
91890
69546
67149
86381
64343
01256
86197
19004
552872
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8;9; 0 8;9;
7; 1 5;6;
2 7;
3 4;4;5;8;
3;3; 4 8;9;
1;3;5;5; 5 5;5;
1; 6
2; 7 1;8;
3; 4;7;8; 8 8;
4; 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 7;8;
1 4;
6; 2
3;5;7; 7;7; 3 3;5;5;
1; 4 6;7;
3;3;5; 5 3;5;6;8;
4;5; 6 2;
2; 7 3; 3;3;8;8;
5;7;7; 8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;6; 0 9;9;
1 3;8;
5; 2 7;
1; 3 4;8;
3;6;9; 4
6;6; 5 2;
6 4;5;5;
2; 7 9;9;
1;3;9; 8
7;7; 9 4;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
94
951
9361
7690
0853
9880
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
27543
10117
37184
78455
254083
Quảng Bình
XSQB
64
887
7974
1565
0655
8337
70280
34653
82437
60735
99126
21253
38641
46170
56033
06485
13787
723837
Quảng Trị
XSQT
06
425
9097
9490
1931
8256
87683
75804
83889
91890
69546
67149
86381
64343
01256
86197
19004
552872
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8;9; 0 8;9;
7; 1 5;6;
2 7;
3 4;4;5;8;
3;3; 4 8;9;
1;3;5;5; 5 5;5;
1; 6
2; 7 1;8;
3; 4;7;8; 8 8;
4; 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 7;8;
1 4;
6; 2
3;5;7; 7;7; 3 3;5;5;
1; 4 6;7;
3;3;5; 5 3;5;6;8;
4;5; 6 2;
2; 7 3; 3;3;8;8;
5;7;7; 8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;6; 0 9;9;
1 3;8;
5; 2 7;
1; 3 4;8;
3;6;9; 4
6;6; 5 2;
6 4;5;5;
2; 7 9;9;
1;3;9; 8
7;7; 9 4;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
94
951
9361
7690
0853
9880
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
27543
10117
37184
78455
254083
Quảng Bình
XSQB
64
887
7974
1565
0655
8337
70280
34653
82437
60735
99126
21253
38641
46170
56033
06485
13787
723837
Quảng Trị
XSQT
06
425
9097
9490
1931
8256
87683
75804
83889
91890
69546
67149
86381
64343
01256
86197
19004
552872
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
8;9; 0 8;9;
7; 1 5;6;
2 7;
3 4;4;5;8;
3;3; 4 8;9;
1;3;5;5; 5 5;5;
1; 6
2; 7 1;8;
3; 4;7;8; 8 8;
4; 9
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0 7;8;
1 4;
6; 2
3;5;7; 7;7; 3 3;5;5;
1; 4 6;7;
3;3;5; 5 3;5;6;8;
4;5; 6 2;
2; 7 3; 3;3;8;8;
5;7;7; 8
9
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;6; 0 9;9;
1 3;8;
5; 2 7;
1; 3 4;8;
3;6;9; 4
6;6; 5 2;
6 4;5;5;
2; 7 9;9;
1;3;9; 8
7;7; 9 4;8;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
60
203
2743
1594
4628
0513
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
02600
68565
70413
23973
195389
Quảng Bình
XSQB
49
456
1089
9922
6635
3845
55345
20241
56549
92549
58372
67626
54843
02564
72197
21328
73887
022318
Quảng Trị
XSQT
39
535
0454
4751
9032
7560
40066
49395
58044
82435
89420
68049
65978
17477
17846
24720
43703
102103
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2;3;6; 0 6;
3;3;4;5;6; 1 3;
8; 2
1; 3 1;1;4;7;7;
3; 4 1;9;
5 1;6;
5; 6 1;
3;3; 7
9; 8 2;
4; 9 8;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0
8; 1 4;
2;6;8; 2 2;7;
5; 3 4;
1;3;5;5;9;9;9; 4 6;
6; 5 3;4;4;
4; 6 2;5;
3;3; 7 8;9;
7;9; 8 1; 2;
7; 9 4;4;4;8;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3; 3; 0 2;2;6;
1 5;
2 3;
2;5;5;9; 3
4;6;9; 4 4;5;
1;4; 5 3;3;9;
6; 6 4;6;
3;3; 7 7;
8 7;
5; 9 3;4;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
60
203
2743
1594
4628
0513
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
02600
68565
70413
23973
195389
Quảng Bình
XSQB
49
456
1089
9922
6635
3845
55345
20241
56549
92549
58372
67626
54843
02564
72197
21328
73887
022318
Quảng Trị
XSQT
39
535
0454
4751
9032
7560
40066
49395
58044
82435
89420
68049
65978
17477
17846
24720
43703
102103
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2;3;6; 0 6;
3;3;4;5;6; 1 3;
8; 2
1; 3 1;1;4;7;7;
3; 4 1;9;
5 1;6;
5; 6 1;
3;3; 7
9; 8 2;
4; 9 8;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0
8; 1 4;
2;6;8; 2 2;7;
5; 3 4;
1;3;5;5;9;9;9; 4 6;
6; 5 3;4;4;
4; 6 2;5;
3;3; 7 8;9;
7;9; 8 1; 2;
7; 9 4;4;4;8;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3; 3; 0 2;2;6;
1 5;
2 3;
2;5;5;9; 3
4;6;9; 4 4;5;
1;4; 5 3;3;9;
6; 6 4;6;
3;3; 7 7;
8 7;
5; 9 3;4;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
60
203
2743
1594
4628
0513
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
02600
68565
70413
23973
195389
Quảng Bình
XSQB
49
456
1089
9922
6635
3845
55345
20241
56549
92549
58372
67626
54843
02564
72197
21328
73887
022318
Quảng Trị
XSQT
39
535
0454
4751
9032
7560
40066
49395
58044
82435
89420
68049
65978
17477
17846
24720
43703
102103
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
2;3;6; 0 6;
3;3;4;5;6; 1 3;
8; 2
1; 3 1;1;4;7;7;
3; 4 1;9;
5 1;6;
5; 6 1;
3;3; 7
9; 8 2;
4; 9 8;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
0
8; 1 4;
2;6;8; 2 2;7;
5; 3 4;
1;3;5;5;9;9;9; 4 6;
6; 5 3;4;4;
4; 6 2;5;
3;3; 7 8;9;
7;9; 8 1; 2;
7; 9 4;4;4;8;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
3; 3; 0 2;2;6;
1 5;
2 3;
2;5;5;9; 3
4;6;9; 4 4;5;
1;4; 5 3;3;9;
6; 6 4;6;
3;3; 7 7;
8 7;
5; 9 3;4;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
85
130
5952
0387
7041
8952
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
05710
40264
00554
11680
252839
Quảng Bình
XSQB
39
492
7799
3984
2584
2195
61302
73515
48376
29475
71607
91158
61737
29673
32792
95681
76898
618608
Quảng Trị
XSQT
53
884
7015
7726
0992
9963
34942
01014
76436
16652
35224
82636
62600
80298
73467
33334
20344
093590
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4;7; 0 1;2;3;8;
1 4;8;
2 3;5;5;
2;7;9; 3
1; 4 5;6;
2;2;4; 5 8;
4;6; 6 6;
7 3;8;
1;5;7; 8
9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
2;7;8; 0
5; 1 8;
2 9;9;
7;9; 3 7;
4 8;8;
8; 5 1;7;9;
6 7;
7 3;
1;4;4; 8 5;9;
2;2;5;8;9; 9 3;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 9;
4;5; 1
4;6; 2 4;5;9;
4;6;6; 3 5;6;
2;4; 4 1;2;3;4;8;
2;3; 5 1;
3;7; 6 2;3;3;
7 6;
4; 8 9;
2;8; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
85
130
5952
0387
7041
8952
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
05710
40264
00554
11680
252839
Quảng Bình
XSQB
39
492
7799
3984
2584
2195
61302
73515
48376
29475
71607
91158
61737
29673
32792
95681
76898
618608
Quảng Trị
XSQT
53
884
7015
7726
0992
9963
34942
01014
76436
16652
35224
82636
62600
80298
73467
33334
20344
093590
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4;7; 0 1;2;3;8;
1 4;8;
2 3;5;5;
2;7;9; 3
1; 4 5;6;
2;2;4; 5 8;
4;6; 6 6;
7 3;8;
1;5;7; 8
9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
2;7;8; 0
5; 1 8;
2 9;9;
7;9; 3 7;
4 8;8;
8; 5 1;7;9;
6 7;
7 3;
1;4;4; 8 5;9;
2;2;5;8;9; 9 3;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 9;
4;5; 1
4;6; 2 4;5;9;
4;6;6; 3 5;6;
2;4; 4 1;2;3;4;8;
2;3; 5 1;
3;7; 6 2;3;3;
7 6;
4; 8 9;
2;8; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
85
130
5952
0387
7041
8952
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
05710
40264
00554
11680
252839
Quảng Bình
XSQB
39
492
7799
3984
2584
2195
61302
73515
48376
29475
71607
91158
61737
29673
32792
95681
76898
618608
Quảng Trị
XSQT
53
884
7015
7726
0992
9963
34942
01014
76436
16652
35224
82636
62600
80298
73467
33334
20344
093590
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 04/02/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
4;7; 0 1;2;3;8;
1 4;8;
2 3;5;5;
2;7;9; 3
1; 4 5;6;
2;2;4; 5 8;
4;6; 6 6;
7 3;8;
1;5;7; 8
9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
2;7;8; 0
5; 1 8;
2 9;9;
7;9; 3 7;
4 8;8;
8; 5 1;7;9;
6 7;
7 3;
1;4;4; 8 5;9;
2;2;5;8;9; 9 3;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
0 9;
4;5; 1
4;6; 2 4;5;9;
4;6;6; 3 5;6;
2;4; 4 1;2;3;4;8;
2;3; 5 1;
3;7; 6 2;3;3;
7 6;
4; 8 9;
2;8; 9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
57
507
5205
1764
7783
3635
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
47438
89045
52882
08276
410039
Quảng Bình
XSQB
20
712
9947
2031
5046
4278
97739
90366
82168
98726
36201
30026
39053
69797
59678
76426
02747
867458
Quảng Trị
XSQT
63
559
6743
8847
3421
9581
07076
59936
56220
52424
84806
67787
11613
18674
43354
45027
88894
920495
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5;7; 0 4;
1 8;
2;6; 2 2;8;
5;8;9; 3 8;
5; 4 5;6;
4;7; 5 3;4;9;
4; 6 2;7;
6; 7 5;
1;2;3;8; 8 3;8;
5; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 2;
2; 1 3;
6;6;6; 2 1;
1;9; 3 5;
6;7;7; 4
3;8; 5
6;8; 6 2;2;2;4;6;
6; 7 4;4;9;
8 5; 6;7;7;
7; 9 3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
3; 1 2;8;
1;4;7; 2
6; 3 1;4;6;
3;7; 4 2;5;7;9;
4;9; 5 9;
3; 6 3;7;
6; 7 2;4;8;
1;7; 8
4;5; 9 5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
57
507
5205
1764
7783
3635
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
47438
89045
52882
08276
410039
Quảng Bình
XSQB
20
712
9947
2031
5046
4278
97739
90366
82168
98726
36201
30026
39053
69797
59678
76426
02747
867458
Quảng Trị
XSQT
63
559
6743
8847
3421
9581
07076
59936
56220
52424
84806
67787
11613
18674
43354
45027
88894
920495
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5;7; 0 4;
1 8;
2;6; 2 2;8;
5;8;9; 3 8;
5; 4 5;6;
4;7; 5 3;4;9;
4; 6 2;7;
6; 7 5;
1;2;3;8; 8 3;8;
5; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 2;
2; 1 3;
6;6;6; 2 1;
1;9; 3 5;
6;7;7; 4
3;8; 5
6;8; 6 2;2;2;4;6;
6; 7 4;4;9;
8 5; 6;7;7;
7; 9 3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
3; 1 2;8;
1;4;7; 2
6; 3 1;4;6;
3;7; 4 2;5;7;9;
4;9; 5 9;
3; 6 3;7;
6; 7 2;4;8;
1;7; 8
4;5; 9 5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
57
507
5205
1764
7783
3635
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
47438
89045
52882
08276
410039
Quảng Bình
XSQB
20
712
9947
2031
5046
4278
97739
90366
82168
98726
36201
30026
39053
69797
59678
76426
02747
867458
Quảng Trị
XSQT
63
559
6743
8847
3421
9581
07076
59936
56220
52424
84806
67787
11613
18674
43354
45027
88894
920495
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 28/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
5;7; 0 4;
1 8;
2;6; 2 2;8;
5;8;9; 3 8;
5; 4 5;6;
4;7; 5 3;4;9;
4; 6 2;7;
6; 7 5;
1;2;3;8; 8 3;8;
5; 9 3;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
1; 0 2;
2; 1 3;
6;6;6; 2 1;
1;9; 3 5;
6;7;7; 4
3;8; 5
6;8; 6 2;2;2;4;6;
6; 7 4;4;9;
8 5; 6;7;7;
7; 9 3;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
3; 1 2;8;
1;4;7; 2
6; 3 1;4;6;
3;7; 4 2;5;7;9;
4;9; 5 9;
3; 6 3;7;
6; 7 2;4;8;
1;7; 8
4;5; 9 5;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
13
679
8341
9116
2478
8744
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
24701
54754
34803
57275
616386
Quảng Bình
XSQB
04
536
5114
7688
2899
5303
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
09017
84372
88439
42389
624852
Quảng Trị
XSQT
52
069
0576
1168
2164
3906
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
09620
62636
61393
70518
016036
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1;3;9; 0
3;4;6; 1 4;
9; 2
6; 3 1;
1;4; 4 1;4;5;
4; 5 7;
6 1;3;8;
5;8;9; 7 8;
6; 7; 8 7;
9 2;7;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
3;4;5; 0
4;7; 1 2;3;5;
1; 2 5; 7;9;
1;6;8;9; 3
4 1;6;
1;2; 5
4; 6 3;
5;8;9; 7 1;
8;9; 8 3;8;
2;9; 9 3;8;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
8; 1 2;
1; 2 5;8;9;
6; 6; 3 9;
4 6;7;
2; 5
4;8;8;9; 6 3; 3;7;
5;8;9; 7 9;
2; 8 1;6;6;9;
2;3;7;8; 9 6;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
13
679
8341
9116
2478
8744
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
24701
54754
34803
57275
616386
Quảng Bình
XSQB
04
536
5114
7688
2899
5303
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
09017
84372
88439
42389
624852
Quảng Trị
XSQT
52
069
0576
1168
2164
3906
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
09620
62636
61393
70518
016036
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1;3;9; 0
3;4;6; 1 4;
9; 2
6; 3 1;
1;4; 4 1;4;5;
4; 5 7;
6 1;3;8;
5;8;9; 7 8;
6; 7; 8 7;
9 2;7;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
3;4;5; 0
4;7; 1 2;3;5;
1; 2 5; 7;9;
1;6;8;9; 3
4 1;6;
1;2; 5
4; 6 3;
5;8;9; 7 1;
8;9; 8 3;8;
2;9; 9 3;8;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
8; 1 2;
1; 2 5;8;9;
6; 6; 3 9;
4 6;7;
2; 5
4;8;8;9; 6 3; 3;7;
5;8;9; 7 9;
2; 8 1;6;6;9;
2;3;7;8; 9 6;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
13
679
8341
9116
2478
8744
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
24701
54754
34803
57275
616386
Quảng Bình
XSQB
04
536
5114
7688
2899
5303
12338
87531
85351
81064
93505
70321
27892
09017
84372
88439
42389
624852
Quảng Trị
XSQT
52
069
0576
1168
2164
3906
59021
47597
92568
81998
61074
82292
78382
09620
62636
61393
70518
016036
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
1;3;9; 0
3;4;6; 1 4;
9; 2
6; 3 1;
1;4; 4 1;4;5;
4; 5 7;
6 1;3;8;
5;8;9; 7 8;
6; 7; 8 7;
9 2;7;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
3;4;5; 0
4;7; 1 2;3;5;
1; 2 5; 7;9;
1;6;8;9; 3
4 1;6;
1;2; 5
4; 6 3;
5;8;9; 7 1;
8;9; 8 3;8;
2;9; 9 3;8;9;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
6; 0 2;
8; 1 2;
1; 2 5;8;9;
6; 6; 3 9;
4 6;7;
2; 5
4;8;8;9; 6 3; 3;7;
5;8;9; 7 9;
2; 8 1;6;6;9;
2;3;7;8; 9 6;
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
71
818
1075
8274
6474
4551
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
61074
24806
05613
97274
979812
Quảng Bình
XSQB
20
065
8744
8770
8736
9375
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
04377
73382
61009
17031
354957
Quảng Trị
XSQT
81
671
8822
4588
2304
5366
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
52275
05616
75336
04004
414048
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;9; 0
2; 3;8;8;8;8; 1 5;7;
2 1;
3 1;
4 7;7;7;7;
1;8; 5 7;
6
1;4;4;4;4;5; 7
8 1;1;1;1;5;
9; 9 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
9; 0 2;7;
2; 1 3;
4; 2 1;8;
1;6;8; 3 5;
4;9; 4 2;4;
3;7; 5 6;7;
5; 6 3;
1;4;4;4;4;5; 7 5; 7;8;8;
2;7;7; 8 3;
9 4;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;9; 0 6;
6; 1 7;8;
2;3; 2 2;
3;4;6; 3 2;3;7;
8; 4 3;7;
5 7;
6; 6 1;3;6;
1;4;4;4;4;5; 7
1;8; 8 4; 8;
9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
71
818
1075
8274
6474
4551
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
61074
24806
05613
97274
979812
Quảng Bình
XSQB
20
065
8744
8770
8736
9375
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
04377
73382
61009
17031
354957
Quảng Trị
XSQT
81
671
8822
4588
2304
5366
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
52275
05616
75336
04004
414048
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;9; 0
2; 3;8;8;8;8; 1 5;7;
2 1;
3 1;
4 7;7;7;7;
1;8; 5 7;
6
1;4;4;4;4;5; 7
8 1;1;1;1;5;
9; 9 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
9; 0 2;7;
2; 1 3;
4; 2 1;8;
1;6;8; 3 5;
4;9; 4 2;4;
3;7; 5 6;7;
5; 6 3;
1;4;4;4;4;5; 7 5; 7;8;8;
2;7;7; 8 3;
9 4;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;9; 0 6;
6; 1 7;8;
2;3; 2 2;
3;4;6; 3 2;3;7;
8; 4 3;7;
5 7;
6; 6 1;3;6;
1;4;4;4;4;5; 7
1;8; 8 4; 8;
9
30/07/2019
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải Đặc Biệt
Bình Định
XSBDH
71
818
1075
8274
6474
4551
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
61074
24806
05613
97274
979812
Quảng Bình
XSQB
20
065
8744
8770
8736
9375
93538
51187
07524
64212
75649
65687
25053
04377
73382
61009
17031
354957
Quảng Trị
XSQT
81
671
8822
4588
2304
5366
42173
09609
86623
34133
00074
45660
55934
52275
05616
75336
04004
414048
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 14/01/2021
Bình Định
Chục Số Đơn Vị
3;6;9; 0
2; 3;8;8;8;8; 1 5;7;
2 1;
3 1;
4 7;7;7;7;
1;8; 5 7;
6
1;4;4;4;4;5; 7
8 1;1;1;1;5;
9; 9 9;
Quảng Bình
Chục Số Đơn Vị
9; 0 2;7;
2; 1 3;
4; 2 1;8;
1;6;8; 3 5;
4;9; 4 2;4;
3;7; 5 6;7;
5; 6 3;
1;4;4;4;4;5; 7 5; 7;8;8;
2;7;7; 8 3;
9 4;
Quảng Trị
Chục Số Đơn Vị
4;4;9; 0 6;
6; 1 7;8;
2;3; 2 2;
3;4;6; 3 2;3;7;
8; 4 3;7;
5 7;
6; 6 1;3;6;
1;4;4;4;4;5; 7
1;8; 8 4; 8;
9
Liên kết: Cá độ bóng đá NBET | Nhà cái uy tín FABET | Lô đề online NBET |